Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 633
  • Trong tuần: 5 760
  • Tổng lượt truy cập: 490477
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI
Lượt xem: 28

Ngày 11/5 trung tâm chính trị huyện Thạch An đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ nhất năm 2023.

anh tin bai

Các học viên nhận giấy chứng nhận

Tham dự lớp bồi dưỡng có 64 đảng viên mới. Các học viên được học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 20 học viện đạt loại giỏi, 51 học viên đạt khá. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị các đảng viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Thùy Dương - Trần Nhung

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready