Phòng Y tế

STT Họ và Tên  Chức danh   Số điện thoại  
1 Lương Thị Thảo  Quyền quản lý  02063.840.536
2 Triệu Văn Thái Cán bộ