Văn phòng HĐND&UBND huyện

STT Họ Và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nông Long Giang Chánh VP HĐND&UBND huyện  02063.840.120
2 Đặng Thu Phượng  Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện  02063.840.616
3 Đặng Thị Nhàn  Chuyên viên  02063840222
4 Nông Thị Thương Thương Kế toán   
5 Nguyễn Văn Phú  Quản trị   
6 Đinh Thị Liêm  Văn thư  02063.840.081
7 Lương Thị Thu Hà  Chuyên viên