Phòng Văn hóa Thông tin

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Nông Hải Hùng Trưởng phòng 02063.840.823
2 Lương Văn Hưng Phó trưởng phòng 02063.840.133