Phòng Văn hóa Thông tin

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nông Hải Hùng  Trưởng phòng  02063840823
2 Vương Thu Hương Cán bộ   
3 Nông Văn Doanh Cán bộ   
4 Nông Thanh Hải  Cán bộ  
5 Đỗ Minh Việt  Cán bộ  
6 Nông Quỳnh Ngọc  Cán bộ   
7 Chu Mã Thị Nguyện  Cán bộ   
8 Trương Cao Dũng Cán bộ   
9 Nông Minh Thị  Cán bộ