Phòng Tư pháp

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Đinh Văn Tàu  Trưởng phòng  02063840130
2 Đinh Văn Thượng  Cán bộ   
3 Nông Thị Minh Huệ  Cán bộ