Thanh tra huyện

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nguyễn Thị Thu Phương  Chánh Thanh tra  02063840182
2 Đinh Thế Công  Phó Chánh thanh tra   
3 Nguyễn Thùy Dung  Cán bộ