Phòng Tài nguyên - Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ tà Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nguyễn Đức Toàn  Trưởng phòng  02063840125
2 Đinh Trọng Nghĩa  Cán bộ   
3 Lộc Văn Danh  Cán bộ   
4 Nông Đức Thiện  Cán bộ   
5 Nông Thu Hoài  Cán bộ