Phòng Tài chính - Kế hoạch

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Đinh Thị Ngọ  Trưởng phòng  02063840163
2 Nông Tuyết Mai  Cán bộ   
3 Lương Thanh Thủy  cán bộ   
4 Triệu Thanh Bình  Cán bộ   
5