Phòng Nông nghiệp & PTNT

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nông Trung Hiếu  Trưởng phòng  02063840126
2 Mã Vĩnh Quyết  Phó trưởng phòng  02063840565
3 Đinh Công Hoạt  Cán bộ  
4 Triệu như Hồi  Cán bộ   
5 Nông Thị Điềm  Cán bộ   
6 Đinh Thị Ngọc  Cán bộ   
7 Nông Thúy Liễu  Cán bộ