Phòng Nông nghiệp & PTNT

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Nông Trung Hiếu Trưởng phòng 02063.840.126
2 Mã Vĩnh Quyết Phó trưởng phòng 02063.840.656