Phòng nội vụ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ Và Tên  Chức danh  Số điện Thoại 
1 Đinh Xuân Lễ  Trưởng phòng   
2 Nông Thị Hương Phó trưởng phòng   
3 Dương Thị Hoa  Cán bộ   
4 Đàm Văn Sơn  Cán bộ   
5 Nông Thị Thu Bích  Cán bộ