Chương trình công tác năm 2015; Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 17/3/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch An về kế hoạch giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn (quý I/2015).