QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Số ký hiệu: số: 1186/QĐ-UBND
Ngày ban hành: ngày 16 tháng 7 năm 2017
Người ký: Lương Ngọc Hữu
Lĩnh vực văn bản: Quyết Định