Ban điều hành Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ giao ban 4 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2019

Ngày 13/5 Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị giao ban 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo 8 xã trong vùng dự án. Đồng chí Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án CSSP tỉnh Cao Bằng dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng được thực hiện trên địa 8 xã của  huyện Thạch An từ năm 2017. Đây đều là các xã thuộc vùng khó khăn nằm trong chương trình 135 của huyện. Gồm các xã Trọng Con, Thụy Hùng, Vân Trình,Thị Ngân, Minh Khai, Quang Trọng, Đức Thông và xã Đức Long. Các hoạt động của dự án trên địa bàn đến nay cơ bản thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng và sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn. Hiện nay trên địa bàn huyện Thạch An có 37 nhóm sở thích, trong đó có 27 nhóm được thành lập từ năm 2017, 10 nhóm được thành lập mới trong năm 2018 với sự tham gia của 550 thành viên trong đó thành viên là hộ nghèo và cận nghèo chiếm 61,6%.

4 tháng đầu năm, Ban điều hành dự án CSSP của huyện đã phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP của tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hỗ trợ các nhóm CIG thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thành lập mới các nhóm CIG. Các nhóm sở thích được hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đến nay, thực hiện mô hình Chanh Leo tại xã Vân Trình diện tích 10ha/10ha . Hiện cây Chanh  leo đang phát triển tốt và đang trong giai đoạn bói quả. Số trồng mới đang trong giai đoạn phát triển giàn leo. Đưa các chuyên gia của văn phòng IFAD Hà Nội đến kiểm tra thực địa tại các nhóm đồng sở thích tại các Thôn Phạc Sliến 1, Bó Dường xã Vân Trình và Nà Lẹng xã Trọng Con. Hỗ trợ mỗi xã 01máy tính cho 8 xã vùng dự án, tham góp ý kiến vào nội dung các sổ tay hướng dẫn, kế hoạch hoạt động cũng như ngân sách hoạt động. Các nhóm đồng sở thích thực hiện sản xuất kinh doanh chủ yếu như trồng bí xanh, đỗ đen, chăn nuôi lợn đen táp ná, chăn nuôi gà tại xã Đức Long. Trồng cây cam, Quýt và cây Thạch đen tại xã Đức thông.  Chăn nuôi lợn, trồng Thạch đen và trồng lá Dong tại Quang Trọng. Mô hình Sản xuất rau an toàn, trồng Ngô, Lạc, Chanh leo tại xã Vân Trình ...

Tại hội nghị giao ban cũng chỉ ra những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện như: Các nhóm đồng sở thích được thành lập song việc vận hành và thực hiện các hoạt động sản xuất hiệu quả chưa cao, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động, chất lượng giống không đồng bộ nên ảnh hưởng đến tỷ lệ mọc cũng như chất lượng sản phẩm. Việc bao tiêu sản phẩm đầu ra còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2019, Ban điều phối Dự án CSSP huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các xã tập trung thực hiện tốt các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đề nghị Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ tham gia thực hiện dự án. Hỗ trợ tìm kiếm doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động dự án theo kế hoạch đã đề ra. Giám sát hỗ trợ các nhóm đồng sở thích xây dựng kế hoạch sản xuất, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ vận hành và thành lập mới các nhóm CIG tại cơ sở./.

 

                                                             Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung