Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 28/3 huyện Thạch An đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho toàn dân từng bước được đổi mới, hiệu quả. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong năm, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã ban hành 26 văn bản, hệ thống văn bản lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tổ chức được 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được 333 người. Trong đó: Đối tượng 3 là 16 người và đối tượng 4 là 317 người. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT được 590 em, Kết qủa: có 70% quân số kiểm tra đạt  khá, giỏi. Về cơ sở vật chất mô hình học cụ đảm bảo tối thiểu cho dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường học.

Năm 2019, huyện Thạch An tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện tốt việc khảo sát, nắm chắc số lượng và phân loại các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Cử cán bộ đối tượng 3 đi bồi dưỡng tại trường quân sự tỉnh đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch của trên. Chỉ đạo các trường THPT tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh đúng theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, 100% các trường hoàn thành môn học theo quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

 

                                                                         T/H: Thùy Dương - Thu Hằng