Thạch An: Họp ban chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Ngày 24/01/2019, Ban chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (BCĐ 94) huyện Thạch An tổ chức họp đánh giá hoạt động trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tin tưởng vào đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tập trung chú trọng công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2018 không có điểm nóng, phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện, các loại văn hóa phẩm độc hại đều được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Làm tốt công tác xử lý lấn chiếm lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là trong việc chuyển địa điểm họp chợ Đông Khê từ chợ cũ sang chợ mới. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại được tổ chức tại địa phương, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự. Công tác nắm và quản lý công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê được tăng cường. Tuy nhiên trong năm 2018 vẫn còn 396 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Hoạt động tuyên truyền pháp luân công trái pháp luật vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩm.

Năm 2019, Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ thông tin, phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc tình hình dư luận trong nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; an ninh biên giới, nội địa, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                        T/H: Trần Nhung