Thạch An: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III năm 2018)

Ngày 28/12, huyện ủy Thạch An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, đợt III năm 2018. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai nội dung: Nghị quyết số 29-NQ/TW, số 30-NQ/TW, số 33-NQ/TW, số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 05-QĐ/TW, số 06-QĐ/TW của Ban bí thư, Bộ chính trị về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Một số điểm kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quyết định số 140-QĐ/TW về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban tổ chức Trung ương với UBKT Trung ương, Ban tuyên giáo TW, Ban nội chính TW, Quân ủy TW, Đảng ủy Công an TW, Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao, Ban cán sự Đảng thanh tra chính phủ. Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, dự thảo kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện chỉ thị; Kết luận số 36-KL/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa XI của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai thực hiện đưa các nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Thu Hằng, Trần Nhung