Thạch An: Bế giảng lớp đảng viên mới năm 2018

Chiều ngày 25/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch An đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới và kiến thức quốc phòng an ninh năm 2018 cho trên 70 học viên.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới được tổ chức từ ngày 17/12 đến ngày 25/12/2018. Tham dự có 74 đảng viên mới đến từ 13 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ quan. Trong thời gian 9 ngày, các học viên đã được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động tích cực và hội nhập quốc tế; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam; Học tập 8 chuyên đề về kiến thức quốc phòng an ninh

Kết thúc lớp học các học viên được thảo luận và viết bài thu hoạch. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đảng viên mới kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối, quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện gắn với việc thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần  xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh. Hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức./.

                                                                                                                                                                                                                            T/H: Thùy Dương - Trần Nhung