Thạch An: Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 28/11 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho trên 100 đại biểu là các thành viên Ban chỉ đạo, các điều tra viên của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về mục đích yêu cầu cũng như tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, được tập huấn những kiến thức về công tác quản lý tổng điều tra; đối tượng, phạm vi điều tra; nội dung điều tra;  Phương pháp thu thập thông tin và giám sát tổng điều tra. Hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù, cập nhật bảng kê hộ trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ cho việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê dân số, lao động, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn huyện. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua từng giai đoạn.

Thông qua buổi tập huấn giúp cho các đại biểu nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả, nâng cao năng lực thực hiện các khâu, các bước nhằm hoàn thành tốt nhất cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

                            

                                                                                                                                                                                                                        Thực hiện: Kim Oanh - Thu Hằng