Thạch An: Khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền nông thôn mới năm 2018

Ngày 12/11, Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thạch An  đã phối hợp với văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao bằng  mở lớp tập huấn tuyên truyền nông thôn mới năm 2018. Tham dự có trên 120 học viên là cán bộ các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện và cán bộ phụ trách nông thôn mới, các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng xóm đến từ các xã: Quang Trọng, Lê Lai, Đức Long, Lê Lợi và Đức Xuân.

Trong 02 ngày học, từ 12 - 13/11, các học viên sẽ được học tập quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các ngành có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện phong trào thi đua Cao bằng chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Những thành quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn qua 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Giải pháp tổ chức thực  hiện chương trình giai đoạn 2018-2020. Cơ chế chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu  nhập cho người dân. Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu của tỉnh Cao Bằng và các địa phương, làm cho người dân thay đổi nhận thức, tư duy đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu. Quá trình thực hiện và định hướng xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn  nhằm giúp nâng cao năng lực, nhận thức của các thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn, ban vận động ở các thôn hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM ở địa phương./.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Thực hiện: Thùy Dương - Mỹ Hảo