Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Đinh Hồng Chương Giám đốc   
2 Hoàng Thị Dao  phó giám đốc