Liên đoàn lao động huyện

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Hoàng Khắc Nông  Chủ tịch LĐLĐ  
2 Nông Kim Ánh