Lịch tiếp dân

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

HUYỆN THẠCH AN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                

Số: 03 /TB-UBND                                         Thạch An, ngày 05 tháng  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân định kỳ của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2015

 

          Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo; Quy chế của Ủy ban nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2011 – 2015) được ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An và Quy chế hoạt động của đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thạch An.

          Để tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

          Nay Ủy ban nhân dân huyện Thạch An Thông báo lịch tiếp  dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong năm 2015 cụ thể như sau:

- Thời gian: 02 ngày/ Tháng, Buổi sáng từ 7h30’ – 11h00 phút; Buổi chiều từ 13h30’ – 16h30’.

-  Địa điểm: Tại phòng tiếp dân Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thạch An.

  • Thời gian dự kiến như sau:

 

Tháng

Thứ trong tuần

Ngày/ tháng/ năm

Ghi chú

Tháng 01

- Thứ sáu

- Thứ sáu

Ngày 16/01/2015

Ngày 30/01/2015

 

Tháng 02

- Thứ sáu

- Thứ năm

Ngày 13/02/2015

Ngày 26/02/2015

 

Tháng 3

- Thứ sáu

- Thứ ba

Ngày 13/3/2015

Ngày 31/3/2015

 

Tháng 4

- Thứ tư

- Thứ hai

Ngày 15/4/2015

Ngày 27/4/2015

 

Tháng 5

- Thứ năm

- Thứ năm

Ngày 14/5/2015

Ngày 28/5/2015

 

Tháng 6

- Thứ ba

- Thứ ba

Ngày 16/6/2015

Ngày 30/6/2015

 

Tháng 7

- Thứ  năm

- Thứ sáu

Ngày 16/7/2015

Ngày 31/7/2015

 

Tháng 8

- Thứ sáu

- Thứ tư

Ngày 14/8/2015

Ngày 26/8/2015

 

Tháng 9

- Thứ ba

- Thứ tư

Ngày 15/9/2015

Ngày 30/9/2015

 

Tháng 10

- Thứ năm

- Thứ sáu

Ngày 15/10/2015

Ngày 30/10/2015

 

Tháng 11

- Thứ sáu

- Thứ sáu

Ngày 13/11/2015

Ngày 27/11/2015

 

Tháng 12

- Thứ tư

- Thứ ba

Ngày 16/12/2015

Ngày 29/12/2015

 

 

 

 Thành phần mời tham dự gồm có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tư pháp, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn thanh niên và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

 

          Ủy ban nhân dân huyện Thạch An Thông báo đến các ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng toàn thể nhân dân huyện Thạch An được biết.

          (Ủy ban nhân dân huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn gửi Thông báo này đến các thôn, xóm, tổ dân phố để niêm yết tại nhà Văn hóa, nhà họp cộng đồng).

 

          Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Huyện ủy: b/c;                                                                                    CHỦ TỊCH

- TT HĐND huyện: b/c;

- Chủ tịch,các PCT UBND huyện;

- Các ban ngành, đoàn thể huyện;

- Đài truyền thanh – TH huyện (để thông báo

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                                                  Lê Văn Chính