Phòng Lao động - TBXH

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Nông Thị Huệ  Trưởng phòng  02063840118
2 Vũ Tuấn Nghĩa  Phó trưởng phòng  02063840377
3 Nông Văn Hiển  Cán bộ   
4 Hứa Thùy Dâng  cán bộ   
5 Sầm Văn Phúc  Cán bộ   
6 Bế Thị Thủy  Cán bộ