Phòng Kinh tế hạ tầng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Nông Đức Thuận Trưởng phòng 0263.840561
2 Đinh Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng  
3 Lý Văn Tống Phó trưởng phòng