Phòng Kinh tế hạ tầng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Đinh Thị Thu Hiền  Trưởng phòng  02063840561
2 Nông Lệ Na Cán bộ   
3 Nông Chu Kim Ánh  Cán bộ   
4 Dương Văn Khoa  Cán bộ   
5 Lý Minh Đức  Cán bộ   
6 Vũ Đức Thiện  Cán bộ