Hội đồng nhân dân

STT Họ và Tên  Chức danh  Điện thoại 
1 Triệu Thị Thiết  Chủ tịch HĐND huyện  02063840829
2 Nông Đức Thuận  Phó Chủ tịch HĐND huyện  02063.840
3 Nông Thanh Toại  Trưởng Ban Kinh tế   
4 Nguyễn Thị Hường  Trưởng Ban Pháp chế   
5 Nông Thị Nương  Phó Ban kinh tế  02063840226
6 Nông Thị Chuyền  Phó Ban pháp chế