Một số hình ảnh về Thạch An

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN THẠCH AN 

Bác Hồ quan sát và chỉ đạo chiến biên giới năm 1950

Toàn cảnh thị trấn Đông khê (Thạch An, Cao Bằng) trên đường đổi mới   

Thị trấn Đông Khê

Di tích lịch sử Chiến dịch biên giới năm 1950 (Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng).

Nhà sàn Bác Hồ khu di tích xã Đức Long