Phòng Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Hoàng Văn Dực  Trưởng phòng  02063840138
2 Triệu Ngọc Luân  Phó trưởng phòng  02063840084
3 Nông Quỳnh Nga Cán bộ   
4 Hà Thị Thu Hằng  Cán bộ   
5 Tạ Thị Mai Lan  Cán bộ   
6 Nguyễn Thị Nga  Cán bộ   
7 Nông Thị Duệ  Cán bộ   
8 Nông Văn Hưu Cán bộ   
9 Hoàng Thị Huyền  Cán bộ