Phòng Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

STT Họ và tên chức danh Số điện thoại
1 Hoàng Văn Dực Trưởng phòng 0263.840.138
2 Triệu Thị Luân Phó trưởng phòng  
3 Hoàng Thị Bích Thu Phó trưởng phòng 0263.840.180