Phòng Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

STT Họ và tên chức danh Số điện thoại
1 Hoàng Văn Dực Trưởng phòng 02063.840.138
2 Triệu Thị Luân Phó trưởng phòng 02063.840.084