Đài Truyền thanh – Truyền hình

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Ngô Trung Thành  Trưởng đài  02063840149
2 Đinh Thị Hằng  Cán bộ   
3 Nông Kim OAnh  Cán bộ   
4 Nông Văn Kiệt  Cán bộ   
5 Nông Thùy Dương  Cán bộ   
  Trần Thị Nhung  Cán bộ