Trung tân Văn hóa và Truyền thông huyện

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Ngô Trung Thành  Trưởng đài  02063840149
2 Đinh Thị Hằng  Cán bộ   
3 Nông Kim OAnh  Cán bộ   
4 Nông Văn Kiệt  Cán bộ   
5 Nông Thùy Dương  Cán bộ   
  Trần Thị Nhung  Cán bộ