Phòng Dân tộc

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Tú Trưởng phòng 0263.840.150
2 Tô Quang Bằng Phó trưởng phòng